آلبوم من ◂ دیدارها 1
استاد صالح نیا: دیدار با دوست فاضل جناب فرزین